منابع imat

13 منابع آزمون IMAT رو قورت بده!

آخرین بروز رسانی:  ۲۲ تیر, ۱۴۰۲
0 دیدگاه
زمان مطالعه:  11 دقیقه

شرایط مناسب تحصیل در رشته‌های پزشکی ایتالیا که به واسطه‌ی آزمون IMAT فراهم می‌شود، باعث شده تا همه ساله متقاضیان بسیاری قصد شرکت در این آزمون را داشته باشند. آن چه که موجب تمایز شما از دیگر رقبا می‌شود، مطالعه‌ی کامل و جامع منابع IMAT و تسلط کافی بر مباحث این آزمون است. ما در این نوشتار، 13 منبع آزمون IMAT که نقش بسیاری در موفقیت شما در این آزمون دارند را به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید!

بیشتربخوانید: آزمون BMAT را با ما بشناسید!

آزمون IMAT چیست؟

آزمون پذیرش Cambridge Assessment در همکاری با وزارت آموزش، دانشگاهها و تحقیقات ایتالیا (MIUR) برای توسعه و ارائه آزمون بین المللی پذیرش پزشکی (IMAT) کار می‌کند. IMAT یک آزمون پذیرش 100 دقیقه ای خاص به زبان انگلیسی برای متقاضیان دوره های پزشکی و جراحی و دندانپزشکی است.

14 دانشگاه دولتی ایتالیا که مدرک زبان انگلیسی تدریس می‌کنند، نیاز به IMAT دارند.

می توانید از IMAT در مراکز مجاز در سراسر جهان استفاده کنید. نمره کل داوطلب با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود: 1.5 امتیاز برای هر پاسخ صحیح ، -0.4 امتیاز برای هر پاسخ اشتباه، 0 امتیاز برای هر سوال پاسخ داده نشده است. یک نمره کلی به همراه نمره‌ای در هر بخش گزارش می‌شود. حداقل نمره برای بخش‌ها 20 امتیاز است.

منابع آزمون آیمتسرفصل های زیست شناسی آزمون IMAT

 1. بیو شیمی: عناصر بیولوژیک، اهمیت پیوندهای ضعیف بیولوژیکی، خواص اب، مواد و مولکول‌های ارگانیک در موجودات زنده و عملکرد آن‌ها، نقش آنزیم‌ها
 2. سلول: تئوری سلولی، سلول‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی، غشای پلاسمایی و عملکرد آن، ساختارهای سلولی و اندامک‌ها و عملکرد آن‌ها، تقسیم سلولی میوز و میتوز، کروموزم‌ها و بافت‌های جانوری
 3. انرژی زیستی: ATP انتقال انرژی شامل NAD و FAD واکنش‌های اکسایش و کاهش فتوسنتز، گلیکولیز، تنفس هوازی و تخمیر
 4. تولید مثل و وراثت: چرخه سلولی، تولید مثل جنسی و غیر جنسی، ژنتیک مندلی، ژنتیک کلاسیک، نظریه کروموزومی وراثت، کروموزوم‌های جنسی، نقشه کروموزوم
 5. ژنتیک مولکولی: DNA و ژن‌ها، کد ژنتیکی و ترجمه آن، سنتز پروتئین DNA پروکاریوت‌ها، کروموزوم یوکاریوت‌ها، تنظیم بیان ژن ژنتیک انسانی، انتقال ویژگی‌های یک و چند عاملی، بیماری‌های وراثتی، مرزهای جدید ژنتیک، DNA نوترکیب و کاربرد زیست‌ فناوری
 6. وراثت و محیط زیست: جهش، انتخاب طبیعی و مصنوعی، نظریه‌های تکاملی و اساس ژنتیکی تکامل آناتومی و فیزیولوژی
 7. حیوانات و انسان ها: آناتومی اندام‌های بزرگ و عملکرد و اثر متقابل آن‌ها، هموستازی‌، تنظیم هورمونی، سیستم عصبی، انتقال و پردازش اطلاعات و پاسخ ایمنی

سرفصل های شیمی آزمون IMAT

 1. ساختار ماده: حالت‌های ماده، سیستم‌های ناهمگن و همگن، ترکیبات و عناصر
 2. ساختار اتم: ذرات ابتدایی، عدد اتمی و عدد جرمی، ایزوتوپ، ساختار الکترونی اتم
 3. جدول تناوبی عناصر: گروه‌ها و دوره‌ها، عناصر واسطه، خواص تناوبی عناصر، شعاع اتمی، پتانسیل یونیزاسیون، الکترون خواهی، فلزات و نافلزات، روابط بین ساختارهای الکترونیکی، موقعیت در جدول تناوبی و خواص عناصر
 4. پیوندهای شیمیایی: پیوند یونی، پیوند کووالانسی، قطبیت پیوند و الکترونگاتیوی
 5. اصول شیمی غیر آلی: نام‌گذاری و خواص اصلی ترکیبات غیر آلی، اکسیدها و هیدروکسیدها، اسیدها و نمک
 6. واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری: ورن اتمی و مولکولی، ثابت آووگادرو، مفهوم مول، تبدیل گرم به مول وبالعکس، محاسبات استوکیومتری ابتدایی، حفظ تعادل واکنش‌های ساده، انواع واکنش‌های شیمیایی
 7. محلول‌ها: خواص حلالیت آب، انحلال پذیری، روش‌های اصلی بیان غلظت محلول
 8. اکسایش و کاهش: عدد اکسایش، عوامل اکسایش و کاهش
 9. اسید و باز: مفهوم اسید و باز، اسیدیته، محلول‌های آبی، Ph
 10. مبانی شیمی آلی: پیوند بین اتم‌های کربن، ساختار و فرمول شیمیایی آن‌ها، ایزومرها، هیدروکربن‌های الیفاتیک اروماتیک و الیسایکلیک، گروه‌های عملکردی الکل‌ها، استرها، آمین‌ها، آلدئیدها، کتون‌ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آمیدها

عناوین فصل های ریاضی آزمون IMAT

 1. جبر و مجموعه‌های عددی: اعداد طبیعی، اعداد صحیح، اعداد گویا، دسته بندی و مقایسه، عملیات و خواص آن‌ها، نسبت و درصد، توان، لگاریتم و خواص آن‌، عبارات جبری و چند جمله‌ای، دوجمله‌ای‌ها، توان n ام یک دوجمله‌ای، فاکتور گیری از چند جمله‌ای‌ها، معادلات جبری و نابرابری مرتبه اول و دوم، سیستم‌های معادلات
 2. توابع: مفاهیم اولیه توابع و نمودارهای آن‌ها، دامنه، برد، نشانه، بیشینه و کمینه، افزایش و کاهش، توابع جبری کلی و جزئی، توابع نمایی، لگاریتمی و مثلثاتی، توابع معکوس، معادلات مثلثاتی و نابرابری
 3. هندسه: چند ضلعی‌ها، دایره، اندازه‌گیری طول، مساحت و حجم، اندازه گیری زاویه در درجه و رادیان، سینوس، کسینوس، تانژانت یک زاویه، فرمول‌های مثلثات، سیستم دکارتی، معادله یک خط راست، مفاهیم موازی و عمود برهم، فاصله یک نقطه از یک خط مستقیم، معادله دایره، مخروط، هذلولی، بیضی و قضیه فیثاغورس
 4. آمار و احتمال: توزیع فراوانی و نمودار آن، مفاهیم آزمایشات تصادفی و احتمال

سر فصل های فیزیک آزمون IMAT

 1. اندازه گیری: اندازه گیری مستقیم و غیر مستقیم، کمیت‌های اساسی و مشتق شده، ابعاد فیزیکی کمیت‌ها، آگاهی از سیستم متریک و سیستم CGS واحدهای اندازه گیری، سیستم بین المللی واحدها (SI)، نام و روابط بین واحدهای اندازه گیری، کمیت‌های اساسی و مشتق شده
 2. حرکت: کمیت‌های حرکتی، انواع مختلف حرکت به خصوص حرکت با شتاب یکنواخت، حرکت دایره‌ای یکنواخت، حرکت نوسانی، تعریف و ارتباط بین واحدهای اندازه گیری
 3. دینامیک: بردارها و عملیات روی بردارها، نیروها، لحظه اعمال نیرو به یک نقطه، ترکیب برداری نیروها، تعاریف جرم و وزن، شتاب گرانشی، چگالی، قانون جهانی گرانش، قوانین حرکت، کار، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و اصل بقای انرژی
 4. مکانیک سیالات: فشار و واحدهای اندازه گیری آن تنها در سیستم SI، اصل ارشمیدس، اصل پاسکال، قانون Stevino
 5. ترمودینامیک: درجه حرارت و گرماسنجی، گرمای ویژه، ظرفیت گرمایی، مکانیزم انتشار گرما، گرمای نهان، قوانین گاز ایده آل، قوانین اول و دوم ترمودینامیک
 6. الکترومغناطیس و الکترودینامیک: قانون کولن، پتانسیل الکتریکی و میدانی، ثابت دی الکتریک، خازن سری و موازی، جریان مستقیم، قانون اهم، مقاومت الکتریکی سری و موازی، کار، انرژی، اثر ژول، ژنراتور، القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب، اثر جریان های الکتریکی، حرارتی، شیمیایی و مغناطیسی

معرفی منابع آزمون پزشکی IMAT

1. کتاب IMAT Alpha test Medicina in inglese

کتاب Alpha Test Medicina in Inglese – Manuale Di Preparazione شامل تئوری‌های پایه‌ای و مسائل آموزشی دروس زیست شناسی، شیمی، ریاضی و فیزیک و همچنین سوال‌های بخش استدلال منطقی است که متقاضیان را با کلمات و عبارات انگلیسی مرتبط با آزمون و همچنین نوع سوالات مطرح شده در آزمون آشنا می‌کند. این کتاب همچنین شامل لیست کامل عبارات و اصطلاحات کلیدی مرتبط با این آزمون و نکات مفید و کاربردی برای موفقیت در آزمون IMAT است.

منابع Imat2. کتاب editest ESERCIZI commentate

این کتاب، مکمل کتاب آلفا تست بوده و شامل نمونه سوالات دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست می‌باشد . ناشر آن موسسه‌ی کمبریج بوده و می‌توان آن را یکی از بهترین کتب در زمینه‌ي آمادگی برای آزمون IMAT دانست.

3. کتاب editest manuale di teoria

این کتاب دانش نظری لازم برای حل سوالات را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد. آزمون‌هایی در انتهای هر فصل قرار داده شده و یک سری اطلاعات مفید برای افرادی که قصد شرکت در آزمون IMAT را دارند، به همراه دارد.

4. کتاب thinking skills critical thinking and problem solving

مجموعه کتاب‌های thinking skills نیز از دیگر منابع IMAT هستند. این کتاب‌ها یک مجموعه‌ی قوی برای سوالات منطق و استدلال هستند. همچنین، حاوی نمونه سوال‌های آزمون IMAT بوده و سطح مهارت‌های ذهنی شما را افزایش می‌دهند تا برای 20 سوال منطق و استدلال در آزمون IMAT آماده شوید.

منبع Imat5. کتاب How to master BMAT

کتاب How to master BMAT به شما کمک می‌کند تا در کمترین زمان ممکن با کمترین تلاش نمره آزمون BMAT انگلستان خود را به حد بالایی ارتقا دهید. این کتاب با بیش از 400 سوال عملی از جمله شش آزمون شبیه‌سازی شده، کمک شایانی به موفقیت شما در آزمون IMAT می‌کند. آزمون BMAT انگلستان در واقع، نمونه‌ی انگلیسی آزمون IMAT ایتالیا است.

6. کتاب 1200 سوال آلفا تست

آلفا تست نام یک انتشارات در ایتالیا است که کتاب‌هایی را جهت آمادگی شرکت در آزمون‌های ورودی رشته‌هایی که دارای ظرفیت محدود می‌باشند، تدوین کرده است. این کتاب‌ها عموما 3 جلد دارند که شامل مباحث آموزشی و نمونه سوال می‌باشد .مطالعه‌ی کتاب‌های آلفا تست تقریبا برای دانشجویان همه‌ی رشته‌های مقطع کارشناسی توصیه می‌شود؛ ولی برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و حرفه‌های مربوط به علوم پزشکی ضروروی است.

7. کتاب 400 سوال BMAT

این کتاب با بیش از 400 سوال و تمرین BMAT، ابزاری ایده آل برای آزمون BMAT است که به داوطلبان کمک می‌کند تا در وقت خود صرفه جویی کنند، تمرکز خود را حفظ کرده و نمره خود را بهینه کنند. این کتاب مقدار قابل توجهی از مطالب را برای تمرین هر سه بخش BMAT ارائه می‌دهد و به داوطلبان کمک می‌کند تا با سبک‌های مختلف سوالاتی که ممکن است در امتحان با آن‌ها روبرو شوند و همه‌ی تله‌های احتمالی که می‌توانند توسط ممتحنین طرح شوند، آشنا شوند.

منبع آزمون Imat8. کتاب A Level Biology

ناشر این کتاب دانشگاه کمبریج انگلستان است و توسط متخصصان برجسته در آموزش زیست شناسی نوشته شده است. فهم کتاب آسان است و طبق استانداردهای دانشگاه کمبریج انگلستان تدوین شده است.

9. کتاب A level chemistry

این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان تالیف شده است، شامل مفاهیم اصلی نظری درس شیمی است. تاکید کتاب بر درک مفاهیم و استفاده از ایده‌های شیمی در زمینه‌های جدید و همچنین در کسب دانش است.

10. کتاب Molecular biology of the cell

کتاب بیولوژی مولکولی از انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان است و مطالعه آن به تقویت درس زیست شناسی کمک می‌کند.

منابع آزمون Imat11. کتاب Human Molecular Genetics

این کتاب نیز از منابع IMAT  است و برای تقویت درس زیست شناسی بسیار مفید می‌باشد. کتاب Human Molecular Genetics به مبحث ژنتیک مولکولی انسانی می‌پردازد.

12. کتاب Admissions Testing Service

این کتاب به تشریح و توصیف کلی ساختار آزمون آیمت برای متقاضیان پزشکی ایتالیا پرداخته است.

13. مجموعه جزوات A LEVEL

جزوات A LEVEL از منابع آزمون IMAT هستند و با اینکه مخصوص کشور انگلستان می‌باشند؛ ولی خواندنشان به شدت به متقاضیان تحصیل در ایتالیا توصیه می‌شود.

منابع imat

خدمات سفیرپیمنت در زمینه آزمون IMAT

آزمون‌ های خارجی نیازمند پرداخت ‌های ارزی به منظور ثبت ‌نام و یا خدمات دیگر می‌باشند. از این‌رو می‌توانید برای پرداخت هزینه‌های دلاری و یا یورویی از طریق مستر یا ویزا کارت کمک بگیرید. سفیرپیمنت به عنوان تیمی متخصص در زمینه پرداخت‌ های ارزی می‌تواند کار شما را آسوده کند. همچنین نظرات و پیشنهادات شما در خصوص این آزمون و خدمات سفیرپیمنت ما را خوشحال می‌کند. پس با ما در ارتباط باشید.

 

سوالات متداول

۱- چگونه می‌توانم به ثبت نام آزمون imat بپردازم؟

برای ثبت نام در آزمون imat می‌توانید از همکاران ما در کاشان‌پی از طریق تلگرام ارتباط بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان به شما کمک کنند.

۲- شانس قبولی در آزمون imat چقدر است؟

بدیهی که هرچقدر رقابت سخت‌تر شود، به نمره بالاتری برای قبولی در این آزمون نیازمند خواهید بود. نتایج آزمون‌های imat که در سال‌های قبل برگزار شده، نمره قبولی در این آزمون را در حدود ۴۵ نشان می‌دهد. مانند کنکور سازمان سنجش، داستان قبولی هر سال با سال قبل متفاوت است. بنابراین با هدف‌گذاری برای نمرات بالاتر، شانس قبولی در آزمون imat را افزایش دهید.

دیدگاه خود را بنویسید;
نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *